γνωθι σεαυτόν"Filosofia gizaki gisa eratzen gaituzten galderez arduratzen da. Planteatzeari utziko bagenio, gure gizatasuna galduko genuke."

ADELA CORTINA